dijous, 26 de novembre del 2015

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ
ACTA DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL I COMISSIÓ DE CASAL
Dijous 19 de NOVEMBRE 2015. SANT JOSEP 9 del VESPRE

Assistents: Del Consell Pastoral: Rector: P. Josep M Rierola, President: Sr. Jordi Viura, P. Josep M Beltran, P. Bonaventura Pedemonte, P. Simon Pierre Sagna, Sra. Pilar Vilagrassa, Sra. Montserrat Bigas i Sra. M Rosa Cases. S’excusa el Sr. Artur Gonzàlez. De la Comissió de Casal hi assisteixen: la sra. Lluisa Rocañin, sra. Antonia Fernández, sr. Segura, sr. Javier Santamaria, Gemma Ortiz Quintana, Anna Sànchez Pérez, Eduard Arranz Buxeda, Ignasi Elgström Puyuelo i Albert Elduque Busquets.
1.- Pregària.- El P. Josep M Rierola llegeix una pregària.
2.- Acta de la reunió anterior.- S’aprova.
3.- Programació parroquial: Veure Calendari. Es dóna la conformitat.
4.- 40È FÒRUM CONTRA LA FAM.
Es proposa un primer calendari de les activitats que es faran durant el proper Fòrum Contra la Fam que serà el 40è.
-       Dimarts 16 de febrer: Xerrada, tema: refugiats.
-       Divendres 19: Joc de Rol. Fòrum Acció Musical (dos grups musicals)
-       Dissabte 20 matí: Fambool (esports pati Escolàpies)
-       Dissabte 20 tarda Casal: Petit Fòrum, al teatre; Eucaristia; sopar, 30 Anys del JCT, Coral, etc., etc.
-       Potser caldrà pensar en fer alguna activitat dels nens i nenes de l’Esplai i dels Escoltes perquè s’impliquin els pares.
-       En Jordi Gavaldà farà un recull de diapositives i fotos de les activitats fetes durant els 40 anys del Fòrum. Es proposa que es vagin passant al segon vestíbul durant les diferents activitats del Fòrum.
-       Diumenge 21: Dinar arrossada a la terrassa del casal.
-       Diumenge 21: Tarda: Goodspel - Oh Happy Dai.
-       TOMBOLA: tots els dies de les activitats que es facin al Casal.
-       Es comenta la possibilitat de posar una mini-tómbola al carrer Rogent per tal d’animar a la gent del barri a participar al “40è Fòrum Contra la Fam”.
5.- Altres: Rifa.- S’està venent la Loteria de Nadal de la parròquia.
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió i s’acorda fer la propera junts Consell i Casal per tal d’acabar de perfilar les activitats del “40È Fòrum contra la Fam”.

Rector:                               President del Consell:                Secretària:           
P. Josep M Rierola            Sr. Jordi Viura                            Sra. M Rosa CasesPROPER CONSELL PASTORAL: 17 - XII - 2015 CONSELL I CASAL.