dimecres, 13 de juliol del 2011

ACTA DEL CONSELL PASTORAL DEL 07-06-2011


Assistents: Rector P. Josep M Balcells, P. Josep M Beltran, Jordi Viura, Pilar Villagrasa, Montserrat Bigas, P. Antoni Marcet, Artur Gonzàlez, M Rosa Cases: secretària del Consell.

Es desenvolupa la reunió seguint l’Ordre del Dia establert amb els següents punts:


ORDRE DEL DIA:

1. Pregària
2. Acta de la reunió anterior
3. Anada a la Sgda. Familia.
4. Col·locació de les noves cadires.
5. Precisions sobre la sagristia
6. Reunió dels col·laboradors de Càritas.
7. Primeres comunions.
8. “Ens acompanyem” difusió informativa.
9. “Aprofundiment de la fe”
10. Acollida del jovent del JMJ de pas per Barcelona
11. Estat de l'economia parroquial. Possibilitat de formar una Com. d'Economia el proper curs 2011-2012
12. Col·locació del cartell d'avisos a l'entrada del casal (part esquerra, sembla que el fuster ja el té a punt i aquest senyor es jubilarà properament).
13. Precs i preguntes.

Deixem a punt el calendari de les festes pricipals de la parròquia i de les trobades extraordinàries: dates, responsables i equip coordinador

Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les vintitrés hores del dia tres de maig de dos mil onze. El Proper Consell Pastoral serà el dimarts de setembre de 2011, a les 21h.


Rector Pres. Consell Parroquial Secretària
P. Josep M Balcells Sr. Jordi Viura Sra. M Rosa Cases